carmel-armon אודיסיאה בנוירואפידמיולוגיה – מה גורם ל-ALS?

מרצה: פרופ' כרמל ערמון
מנהל המחלקה לנוירולוגיה, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין
תאריך: 14/06/2017