kaufman גורמי סיכון ומניעת דמנציה

מרצה: ד"ר יקיר קאופמן
נוירולוג התנהגותי, מנהל המחלקה הנוירופסיכוגריאטרית, בי"ח הרצוג ירושליים
תאריך: 14/06/2017